WWW: System Drzew Decyzyjnych


Opis systemu:

  • system umożliwiający studentom wykorzystanie zdobytej wiedzy do praktycznego działania w konkretnych przypadkach medycznych
  • student będzie otrzymywał konkretny opis przypadku, na podstawie którego musi podjąć szereg decyzji mających na celu pomoc pacjentowi; każdy krok to kilka możliwych decyzji przynoszących określone konsekwencje w kolejnym kroku
  • niezależnie od stopnia prawidłowości obranej ścieżki decyzyjnej student otrzymuje informację zwrotną oceniającą trafność jego postępowania zawierającą stopień poprawności procedury oraz wyczerpujący opis słowny
  • przemieszczanie się po kolejnych węzłach drzewa decyzyjnego nie będzie posiadało funkcji „wstecz”, aby (podobnie jak w rzeczywistości) student musiał uporać się z konsekwencjami swoich wyborów; dopiero dojście do liści drzewa i zapoznanie się z podsumowaniem pozwala na ponowne zmierzenie się z danym przypadkiem
  • system na etapie trwania projektu będzie wzbogacany w scenariusze dla różnych specjalizacji i będzie mógł być rozbudowywane o kolejne w przyszłości

Dotychczasowe zastosowanie w dydaktyce:

  • ćwiczenia Kliniki Immunologii
  • ćwiczenia i egzamin OSCE Kliniki Chorób Zakażnych
  • przygotowywanie scenariuszy z zakresu innych specjalizacji